ၵၢၼ်မိူင်း

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တၢင်ႇလၢတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် သၽႃး ႁပ်ႉဢဝ်တေၵႄႈပၼ်ႁႃၵႂႃႇ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တၢင်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃး ႁပ်ႉပၼ်ႁႃၼႆႉသေ တေၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 25/07/2016 ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ... Read more

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ

ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း 5 ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉ... Read more

ၵၢၼ်သိုၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ပွတ်းၼမ်ႉတူႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ။ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉဢမ်ႇႁိုင် RCSS/SSA လႆႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ထႅင်ႈ ။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမတေႃႇ ပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 33 ႁၢင... Read more

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၸုမ်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈလွင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 3

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇ သၢင်ႈလွင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ဢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉ လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း တေႁူမ်ႈၵၼ်ထတ်းထွင် ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈတင်းၸိုဝ်ႈထႅ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ ။ ၸွမ်းၼ... Read more