ၵၢၼ်မိူင်း

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ

ဢိင်ၼိူဝ်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈသေ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ် ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်သၽႃးတင်းသဵင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ။ ၾၢႆႇႁၼ်လီသဵင်ၼမ်ပေႉၵႂႃႇလ... Read more

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၽူႈလူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း - ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ

ၽူႈလူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း – ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ

ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ် ၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ၼမ်လိူဝ် မႃး ၶိုၼ်ႈထိုင... Read more

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇလၢႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ တူၵ်းၸႂ်

ဝၼ်းတီႈ 05/12/2016 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10:30 မူင်းပၢႆ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 503 ဢၼ်ပၵ်း ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ တၢင်းၵႂႃႇ တႃႈတႄႈ၊ ပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလွၵ်ႇလၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ ထၢင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ ။ ၸၢႆးၸၢႆး ၽူႈ... Read more

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵွင်တိုၼ်းၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်တီႈပီႈၼွင်ႉ လွႆတႆးလႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်

ၵွင်တိုၼ်းၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ၊ ႁႃႁွမ်ၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် ၶိူင်ႈၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ တီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်း ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတုၵ်ႉ... Read more