ၵၢၼ်မိူင်း

RCSS တူၵ်းလူင်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်း တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် JICM ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၢင်ၵုမ်လူင် JICM ၵ... Read more

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢၵ်ႈၸၼ် ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းတဢၢင်း 4 ၵေႃႉ

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢၵ်ႈၸၼ် ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းတဢၢင်း 4 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းတဢၢင်း 4 ၵေႃႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း TWO ပိုၼ်ၽၢဝ်... Read more

ၵၢၼ်သိုၵ်း

TNLA ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ် SSPP/SSA သေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 2 ပွၵ်ႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်း ထိုင် 1 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢ... Read more

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈၽွင်းငမ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ဝၼ်းထီႈ 06 ထိုင် 07/12/2017 တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇ ၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈဢၼ်တေ... Read more