ၵၢၼ်မိူင်း

တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းဝႃႉတင်း ၸုမ်းမိူင်းလႃး ႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸၼ်ႉသုင် မိူင်းၶႄႇ

ဝၢႆးသေၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၵႂႃႇယဵမ်ႈမိူင်းၶႄႇပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈဝၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း၊ တူဝ်တႅၼ်းဝႃႉတင်းတူဝ်တႅၼ်းမိူင်းလႃး ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸၼ်ႉသုင် ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၼႂ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဝဵင်းလူင်ပိူၺ်ႇၵျိင်း တီႈဝဵင်းလၢၼ်ႇၶျၢ... Read more

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵိၼ်ၶိုၼ်း တီႈလိၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇ

တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵိၼ်ၶိုၼ်း တီႈလိၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇ

တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယပၶ) တူၼ်ႈတီး ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းဢဝ်လိူင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢိူင်ႇၵုၼ်လူင... Read more

ၵၢၼ်သိုၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ပွတ်းၼမ်ႉတူႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ။ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉဢမ်ႇႁိုင် RCSS/SSA လႆႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ထႅင်ႈ ။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမတေႃႇ ပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 33 ႁၢင... Read more

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးTYO လႄႈ ၸုမ်းၵေႃတႆး ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉလႄႈ တၢင်းႁတ်းႁၢၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ၽူးၵွၼ်းပွၵ်ႉဢိူင်ႇ ၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉၼႆသေ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လႄႈၸုမ်းၵေႃတႆး ၸင်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၼမ်ႉ ၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႃႈၼႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 21-23/08/2016 ၶၢဝ်းတၢင်း 3... Read more