ၵၢၼ်မိူင်း

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ သႅၼ်ဝီ

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်ၵူတ်ႇ ထတ်း ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ တီႈၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ။ ဝၼ်းတီႈ 18/01/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း ယူႇတီႈၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ဢူးတႅတ်ႉထု... Read more

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

SHRF ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းလွႆ တဢၢင်း ယိုဝ်းၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉ

SHRF ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းလွႆ တဢၢင်း ယိုဝ်းၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉ

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးဝႃႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ... Read more

ၵၢၼ်သိုၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း RCSS/SSA ပွတ်းမိူင်းပွၼ်

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉ၊ တီႈၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းပွၼ်။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ဝႃႈ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ။ ဝၼ်းတီႈ 19/01/2017 (မိူဝ်ႈဝႃး) ယၢမ်းၵၢင်... Read more

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵဵင်းတွင်း တေၸတ်းဝၼ်း ၶုၼ်သၢမ်လေႃး – ၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 1002 ပီ

ပီႈၼွင်ႉၵဵင်းတွင်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇပိုၼ်းၸိူင်းႁၵ်ႉ ၶုၼ်သၢမ်လေႃး ၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 1002 ပီ တီႈဝၢၼ်ႈပႃႇသႃ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 27-30/01/2017 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈ... Read more