ၵၢၼ်မိူင်း

ၽွင်းတႅၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း SNLD ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇသိုဝ်ႇသၢရ်(ၾူၼ်း) တႃႇၵူၼ်း မိူင်းၵိုင်

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ငဝ်းငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD တွင်ႈထၢမ် လွင်ႈၵၢၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇသိုဝ်ႇသၢရ်(ၾူၼ်း)၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမိူဝ်ႈလႂ် ဝႃႈၼႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 28/09/2016 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်း... Read more

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် တုၵ်းယွၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢၼ်ၺႃးတေႃႈၵႅတ်ႉသ်လတ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် တုၵ်းယွၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢၼ်ၺႃးတေႃႈၵႅတ်ႉသ်လတ်း

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼွင်ၶဵဝ် တုၵ်းယွၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၾင်တေႃႈၵ... Read more

ၵၢၼ်သိုၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝၼ်းလဵဝ်သွင်ပွၵ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမတေႃႇၶဝ် လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သွင်ပွၵ်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 07/09/2016 တင်ႈတႄႇယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNLA) တပ်ႉၵွင... Read more

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵွင်တိုၼ်းၸွႆႈၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင် ၸႂ်ႉသွႆၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈပီႈၼွင်ႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်

ၵွင်တိုၼ်းၸွႆႈၸၢတ်ႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ၊ ႁႃႁွမ်ၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် တီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၶႂ်ႈလူႇႁွမ်းတၢၼ်းၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၼမ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်း ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းၸိ... Read more